Als je bij NUOVO volleybalt of je bent donateur, vrijwilliger, trainer of sponsor, of onze beachaccommodatie gebruikt, hebben wij simpelweg een aantal persoonlijke gegevens nodig. Wij kunnen ons goed voorstellen, dat je wilt weten welke gegevens wij nodig hebben en wat wij hiermee doen. Dit vertellen wij graag hieronder.
Wanneer we het in deze privacyverklaring hebben over “wij”, “ons” of “we”, bedoelen we daarmee Volleybalvereniging NUOVO. Wij zijn de partij die je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en ook beschermt, de verwerkingsverantwoordelijke.

Bescherming van je gegevens

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en zorgen ervoor dat deze veilig worden bewaard. Dit om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt, dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur op.
NUOVO houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dit brengt met zich mee, dat:

 • we persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • we je vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • we passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • we geen persoonsgegevens doorgeven aan andere externe partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Wij kennen de volgende externe partijen waar wij alleen voor het gestelde doel noodzakelijke gegevens mee delen:
  • Nederlandse Volleybal Bond – Voor onze vereniging geldt dat we jouw (persoonsgegevens) alleen doorgeven aan de Nederlandse volleybalbond (NeVoBo). Ieder lid van Nuovo is automatisch lid van NeVoBo. Deze gegevens worden opgeslagen in Sportlink; een online softwareprogramma dat door zowel onze vereniging als de NeVoBo wordt gebruikt als tool voor de ledenadministratie en controle op speelgerechtigdheid.
  • ING bank – Voor het betalingsverkeer, zoals het innen van contributies en abonnementen, betalingen aan trainers en scheidsrechters, het betalen van declaraties en voldoen van rekeningen van leveranciers.
  • Microsoft – Allerlei gegevens, waaronder persoonsgegevens, worden als bestanden opgeslagen in het Microsoft 365 platform binnen de Europesche Unie (EU).
 • we op de hoogte zijn van je rechten betreffende je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Je persoongegevens

NUOVO verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Bronnen hiervoor zijn:

 • Het aanmeldformulier dat je hebt ingevuld toen je lid werd van de vereniging;
 • Gegevens die je ons hebt verstrekt naar aanleiding van onze controle ledenadministratie;
 • Ad hoc wijzigingen die wij van jou schriftelijk of mondeling hebben gekregen of via eletronische communicatie;
 • Verder wordt een aantal gegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn voor deelname aan trainingen, wedstrijden of evenementen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Betaalgegevens (Bankrekeningnummer en naam);
 • Naam Team;
 • NeVoBo bondsnummer;
 • Pasfoto;
 • Ingangsdatum (en einddatum voor oud-leden) lidmaatschap;
 • Incassomachtiging en handtekening;
 • Antwoorden die zijn gegeven op de vragen gesteld.

Gevoelige gegevens

In sommige bijzonder uitzonderlijke gevallen kunnen wij gegevens verwerken die te maken hebben met je financiële situatie, gezondheid of mobiliteit, maar alleen als deze door jou of je wettelijke vertegenwoordiger aan ons zijn verstrekt. Op deze manier kunnen we hier rekening mee houden bij contributieinning en tijdens trainingen, wedstrijden en evenementen. Deze gegevens worden uitsluitend met jouw toestemming vastgelegd en verwerkt. Deze gegevens worden enkel ter beschikking gesteld van functionarissen waarvoor deze informatie voor het uitvoeren van hun taak noodzakelijk is.

Minderjarigen

Voor (nieuwe) jeugdleden tot 18 jaar verwerken wij enkel en alleen persoonsgegevens, indien daarvoor (mede) schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Voor welk doel verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen.

 • Ledenadministratie en innen contributie of abonnementen;
 • Organiseren van trainingen, wedstrijden en evenementen;
 • Contractafspraken met sponsoren, facturatie en relatiebeheer;
 • PR en communicatie omtrent trainingen, wedstrijden en evenementen.

Namen, verjaardagen, foto’s en video’s

Om het plezier in het volleyballen en het verenigingsleven te delen en te vergroten kunnen wij foto’s van wedstrijden, teams en festiviteiten publiceren op onze website en platformen van Facebook, Twitter en Instagram. Ook kunnen wij de informatie ter beschikking stellen aan lokale media (lokale / regionale kranten). Daarnaast publiceren wij de namen en verjaardagen van onze leden, vrijwilligers en trainers op onze website en in de Switch.
Vanaf seizoen 2018-2019 vragen wij nieuwe leden, vrijwilligers en trainers vragen wij hier schriftelijk toestemming voor via het inschrijfformulier. Voor bestaande leden gaan wij ervan uit dat deze toestemming is verleend. Deze toestemming kan op ieder gewenst moment door u worden ingetrokken of gewijzigd. Hiervoor dient u een mail te sturen naar sec@nuovovolleybal.nl
Bent u geen lid en heeft u bezwaar tegen het publiceren van een foto waar u of uw kind onder 18 jaar op staat, dan kunt u naar het hierboven genoemde e-mailadres een bericht sturen. Wij zullen de betreffende foto dan verwijderen.
Indien u uw lidmaatschap van onze vereniging opzegt, zullen wij uw gegevens bewaren. Deze gegevens kunnen wij dan eventueel gebruiken voor toekomstige evenementen, bijvoorbeeld reünies. Heeft u hier bezwaar tegen verzoeken wij u dit te melden als u zich afmeldt als lid.

Tenslotte

Het bestuur van Volleybalvereniging NUOVO heeft de intentie om de AVG zo goed mogelijk, maar ook pragmatisch, uit te voeren. Hoewel wij hierin al meerdere stappen hebben gezet zijn we ons ervan bewust dat we nog niet alles optimaal geregeld hebben en staan wij open voor feedback. Deze ontvangen wij graag op het volgende e-mail adres: sec@nuovovolleybal.nl