De op deze site verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om bezoekers algemene informatie te verstrekken. De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, echter het gebruik van informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Hoewel de samenstellers van de site een uiterste zorgvuldigheid in acht nemen zijn fouten niet geheel uit te sluiten of kan er vertraging optreden in het maken van ‘updates’. Noch aanvaardt Volleybalvereniging NUOVO enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, het afgaan op of verspreiden van de informatie. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de leden geldende statuten en huishoudelijkreglement. Deze website is auteursrechtelijk beschermd. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de verstrekte informatie berusten bij Volleybalvereniging NUOVO, of organisaties waarmee wordt samengewerkt. Op het gebruik van deze website is Nederlands recht toepasselijk.