Sporten in een veilige omgeving

Het is belangrijk dat iedereen kan volleyballen in een veilige en gezellige omgeving. NOC*NSF en Nevobo geven op hun websites informatie over het werken aan een veilige sportomgeving.
NUOVO heeft voor haar vereniging een aantal maatregelen genomen om een veilige sportomgeving te realiseren.

Maatregelen voor een veilige sportomgeving bij NUOVO

  • Het vaststellen van de gedragscode voor alle leden/betrokkenen van de vereniging. Deze gedragscode is goed gecommuniceerd en staat vermeld op de website.
  • Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon.
  • Een aannamebeleid voor vrijwilligers
  • Het verplicht stellen van een VOG voor trainers en begeleiders en betrokkenen bij het jeugdkamp..

Gedragscode NUOVO

NUOVO heeft de volgende gedragsregels vastgesteld voor haar vereniging. Deze regels gelden voor alle leden van en betrokkenen bij de vereniging.

  • Respecteer elkaar en zorg voor veiligheid: binnen de vereniging behoren alle leden en bezoekers zowel in als buiten het veld iedereen met respect te behandelen. Hieronder behoort ook het creëren van een omgeving en sfeer, waarin iedereen zich thuis en veilig voelt.
  • Wees open en toegankelijk: we streven ernaar een vereniging te zijn die toegankelijk is voor een brede groep mensen. We zijn open naar elkaar en handelen zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.
  • Tast niemand in zijn waarde aan: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
  • Discrimineer niet: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
  • Neem (meldingen van) onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag serieus: Iedereen spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorg voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleer het melden van ongewenst gedrag.
  • Houd je aan de regels en normen van de vereniging : lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken van de vereniging, en houd je daar ook aan.

Aannamebeleid vrijwilligers en vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Bij het werven van vrijwilligers communiceert NUOVO het beleid rondom sporten in een veilige omgeving. Bij het aannemen van vrijwilligers, zoals trainers, worden referenties aangevraagd bij andere verenigingen. Daarnaast gaat het bestuur in gesprek met de komende vrijwilliger over de normen en waarden binnen de vereniging en maakt duidelijk wat de regels zijn rondom sporten in een veilige omgeving.

NUOVO heeft een vertrouwenscontactpersoon. Hiermee is er een eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. VCP heeft een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. VCP is de eerste opvang voor leden met een klacht. NUOVO volgt het beleid van de Nevobo op het VCP-gebied.

Verklaring Omtrent Gedrag

NUOVO stelt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht voor haar vrijwilligers die met mensen in een afhankelijkheidssituatie werken. Bij NUOVO zijn dit alle reguliere trainers, coaches en jeugdkampbegeleiders. Zonder VOG mogen deze vrijwilligers niet werken bij NUOVO. Bij NUOVO is een VOG 5 jaar geldig.

Centrum veilige sport

Veilig sport klimaat